Free Web Hosting
หน้าหลัก              งานปกครอง                     ประวัติส่วนตัว                     รูปกิจกรรม                    งานวิชาการ                      อื่นๆ
ชุดการสอน  แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            
รายวิชา  การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
รหัสวิชา 3000 - 0101 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช  2546
ประเภท วิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ตอนที่1  ตอนที่2  ตอนที่3   ตอนที่4   ตอนที่5   ตอนที่6  ตอนที่7   ตอนที่8
นายชูชีพ   หมื่นจักร์
M.A. (Industrial  Education)
TUP  MANILA  PHILIPPINES

Copyright 2009  By  http://chuchep.ueuo.com
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ


แผนกสาขาวิชาสามัญ   วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
ผลงานวิชาการ